Valberedning för Copperstone inför årsstämman 2024 och valberedningens förslag inför extra bolagsstämman den 27 september 2023

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) offentliggör valberedningen inför årsstämman 2024. Den nya valberedningen har även inkommit med förslag till beslut inför den extra bolagsstämman den 27 september 2023.

Valberedningen för Copperstone inför årsstämman 2024

Valberedningen för Copperstone inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 1 september 2023 i enlighet med den av bolagsstämman antagna instruktionen för och tillsättande av valberedning.

Valberedningen består av:

 • Håkan Eriksson som representant för JOHECO AB
 • Thomas von Koch som representant för TomEnterprise AB
 • Håkan Roos som representant för RoosGruppen AB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 19,13 procent av röstetalet av samtliga aktier i Copperstone.

Copperstones årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det per e-post valberedning@copperstone.se. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma i god tid före årsstämman.

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämman den 27 september 2023

Inför extra bolagsstämman i Copperstone den 27 september 2023 offentliggör den nya valberedningen härmed sina förslag:

Punkt 1: Förslag till val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Advokat Christoffer Saidac väljs till stämmoordförande vid den extra bolagsstämman den 27 september 2023.

Punkt 6: Förslag till fastställande av styrelsearvode.

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma och fördelat pro rata från och med extra bolagsstämman den 27 september 2023:

 • att årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med 300 000 kronor;
 • att årligt arvode för ledamöter i Copperstones revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per ledamot; och
 • att årligt arvode för ledamöter i Copperstones ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per ledamot.

Arvode för vice ordförande och ordinarie ledamöter (som inte har en anställning i Bolaget) ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2023. Valberedningens förslag innebär således att Henrik Ager, för det fall bolagsstämman röstar för ett inval av honom i styrelsen, erhåller arvode såsom ledamot från den dag han upphör att uppbära lön från Bolaget och pro rata i förhållande hans tid som styrelseledamot.

Valberedningens förslag innebär en årlig ökning av styrelsearvoden i förhållande till arvodet som årsstämman beslutade om den 11 maj 2023 med 370 000 kronor till totalt 1 620 000 kronor.

Punkt 9: Förslag till beslut om ändring av valberedningsinstruktion.

Valberedningen föreslår följande instruktion för och tillsättandet av valberedningen.

Ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 1 september varje år och ber dem att utse en representant vardera för att utgöra valberedning. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande kan vara adjungerad ledamot utan rösträtt om valberedningen finner det lämpligt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre (3) till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s system eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Aktieägare som nominerat ledamot till valberedning äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen.

För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i Bolaget, kan sådan ledamot avgå och den till röstetalet största aktieägare som står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. För det fall en aktieägare väsentligt ökat sitt aktieinnehav i Bolaget så att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och för valberedningen verifiera sitt aktieinnehav på ett betryggande sätt. Mottar valberedningen en sådan propå ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen att delta som adjungerad i valberedningen, om inte vakans enligt ovan har uppstått, varvid sådan ny ledamot i valberedningen ska delta med rösträtt.

Om inte sittande valberedning bedömer att särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i bland annat nedanstående frågor att föreläggas årsstämman eller i förekommande fall extra bolagsstämman för beslut:

 • förslag till styrelsemedlemmar och styrelseordförande;
 • förslag till styrelsearvoden med tillämplig uppdelning mellan ordförande och övriga medlemmar i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
 • förslag till revisor;
 • förslag till revisorsarvode;
 • förslag till ordförande på årsstämman; och
 • förslag till instruktioner/riktlinjer för och tillsättande av valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar annat, varvid även sittande valberedning fortsätter att fungera under tiden efter årsstämma och fram till dess att dess sammansättning ändras i enlighet med dessa instruktioner, om inte bolagsstämman uttryckligen bestämmer annat.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Eriksson, valberedningens ordförande
Telefon: 070-828 27 47
E-post: valberedning@copperstone.se