Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020

PRESSMEDDELANDE

Kiruna den 8 september 2020

I enlighet med beslut vid årsstämman för Copperstone Resources AB (publ) den 20 maj 2020 meddelas härmed de tre (per den 1 september 2020) till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Styrelsens ordförande Jörgen Olsson har avböjt medverkan i valberedningen i sin roll som styrelseordförande, men kommer att ingå i valberedningen genom sitt innehav i JOHECO AB.

Representanter:

Graham Ascough, Sunstone Metals Ltd.

Michael Mattsson, eget innehav

Jörgen Olsson, JOHECO AB

De nyss nämnda ägarrepresentanterna utgör valberedning inför nästkommande årsstämma, och även inför extra bolagsstämma den 29 september 2020 och avser att ta ställning till förslag om förändring av styrelsens sammansättning, i god tid före extra bolagsstämman. Extra bolagsstämma kommer att hållas i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler tisdagen den 29 september 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag till extra bolagsstämman kan vända sig till Jörgen Olsson som valberedningsledamot för Copperstone Resources B (publ) på e-mail: jorgen.olsson@deciso.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta, VD Michael Mattsson +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 8 september 2020 kl. 15:00 CEST.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och aktier i Nordic Iron Ore AB). Samtliga bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.