Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid vår extra bolagsstämma i september 2023 antogs, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Copperstone. Dessa riktlinjer omfattar i förekommande fall arbetande styrelseordföranden, samt medlemmar i bolagets koncernledningsgrupp. Riktlinjerna innebär att ersättningarna ska vara marknadsmässiga och får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Styrelsen bedömer att en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppsatta mål. För det krävs konkurrenskraftiga ersättningar som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta.

Långsiktiga incitamentsprogram

Copperstone har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, beslutade av bolagsstämma. Programmen omfattar ledande befattningshavare och nyckelpersoner och har löptider på tre till fyra år. Utöver det har bolaget även utfärdat vissa motsvarande incitamentsprogram riktade till styrelseledamöter. Utfallen i dessa program är kopplade till kursutvecklingen för bolagets aktie och har på så sätt en koppling till bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Styrelsen utvärderar årligen om nya incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska föreslås samt omfattningen av sådana eventuella program.

>> Mer information om bolagets incitamentsprogram finns här.