Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK,
  • Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,08 SEK
  • Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK Vid periodens utgång fanns 1 110 (6534) KSEK i likvida medel.
  • Balansomslutningen vid periodens slut var 29 940 (33 132) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 376 (12 335) KSEK, 8 959 skrevs ner under 2014.
  • Bolaget redovisade resultatet av den extra bolagstämman där bolagsordningen ändrades enligt styrelsens förslag: att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ); att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län; att aktiekapitalet ska vara lägst 3 874 746,60 kronor och högst 15 498 986,40 kronor; att antalet aktier får vara lägst 38 747 466 och högst 154 989 864, samt att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909 864 aktier av serie B får utges.
  • Bolaget genomförde en nyemission där utfallet var en teckning om 75 % vilket motsvarar en ett emissionsbelopp om 11 MSEK före emissionskostnader.
  • Intressebolaget Nordic Iron Ore rapporterade under perioden resultat av genomförda anrikningsförsök som visar på möjligheten att framställa en produkt med c:a 70 % järninnehåll

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish