Viscaria kopparprojekt

Viscaria ligger några kilometer utanför Kiruna i norra Sverige - i en gruvregion som anses vara en av världens främsta. I närheten finns kraftfull infrastruktur som Europaväg 10, järnvägen Malmbanan och det etablerade vattenkraftsnätet. Det gör att gruvan har ett strategiskt optimalt läge för sin logistik och energiförsörjning.

Historiskt har Viscaria producerat 12,5 miljoner ton malm med en kopparhalt på 2,3 procent och gruvan har en stark potential att bli producerande igen. Copperstone Viscaria AB är ägare till tre exploateringskoncessioner enligt den svenska minerallagen. Copperstone har även prospekteringstillstånd för ett 17 km stort område intill det framtida gruvområdet. Gruvprojektet innehar cirka 363 000 meter borrkärnor, av vilka Copperstone har borrat över 20 000 meter. Under 2021 och början av 2022 genomgick projektet en förstudiefas, och i mars 2022 lämnades ansökan om miljötillstånd in till Mark- och miljödomstolen. Om ansökan godkänns kan den första kopparmalmen börja utvinnas och Copperstones anrikningsverk börja byggas. I drift beräknas kopparproduktionen uppgå till 30 000 ton kopparkoncentrat per år.

Mineraltillgångar

Viscariaprojektet är uppdelat på tre zoner: A, B, och D. Sammanlagt består de av 74 miljoner ton kopparhaltig sten. Parallellt undersöker Copperstone möjligheten att utvinna och återvinna mineral från befintliga gråbergsupplag (4-5 miljoner ton) och från befintlig anrikningssand (mer än 10 miljoner ton).

Zon A (21,6 miljoner ton kopparhaltig sten*)

Zon A är en kopparrik fyndighet med mindre koncentrationer av zink och guld, som utvunnits av Outokumpu OYJ mellan 1983 och 1997. Utvinningsmetoden bestod av underjordisk gruvdrift med hjälp av bland annat skivpallbrytning. Totalt 12,5 miljoner ton kopparmalm, med en genomsnittlig koncentrationsgrad på 2,3% koppar producerades under den här tiden. A-zonens mineralisering har bedömts vara en sammansättning av vulkaniska massiva sulfidmalmer (VMS).

Zon B (19,7 miljoner ton kopparhaltig sten*)

B-zonen bedöms vara en andra lins av mineraliseringen i zon A. Mycket små mängder material utvanns i zon B under Outokumpu-perioden via en förgrening från A-zonens underjordsgruva.

Zon D (32,8 miljoner ton koppparhaltig sten*)

D-zonen är en koppar- och järnmalmsfyndighet, som trots att den ligger i direkt anslutning till A- och B-zonen har en annan mineraliseringstyp. Tidigare har fyndigheten bedömts vara en IOCG-typ (Iron Oxide Copper Gold) eller en VMS-typ. Det har inte bedrivits någon gruvdrift i D-zonen tidigare, och den utgör en väsentlig del av Copperstones plan för Viscariagruvan. Detta eftersom fyndigheten innehåller en högre kopparkoncentration än genomsnittet och är uppblandad med magnetit, som kan visa sig bli en värdefull biprodukt vid utvinningen.

*För mer detaljerad information, se Om Copperstone / Mineraltillgångar

sv_SESwedish