Metaller för framtiden

I övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp spelar metaller en nyckelroll. Vår målsättning är att bidra till omställningen genom en mo­dern och ansvarsfull gruvdrift.

Omställningen från fossila drivmedel till el innebär att samhällets behov av metaller väntas växa kraftigt. De tekniker som kommer att ersätta fossila alternativ, som exempelvis solkraft, vindkraft, e-mobilitet och batterier, kräver alla metaller för att fungera.

Under kommande decennier kommer klimatomställningen vara den enskilt viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller – och ju högre ambitionsnivå i klimatomställningen, desto större blir behovet. 

Svensk gruvnäring producerar metaller med ett lägre klimatavtryck än på många andra håll i världen. Svensk teknik för brytning, elektrifiering och hållbarhet är världsledande och gynnas av ett framgångsrikt forsknings- och innovationsklimat där industri och akademi samarbetar. Genom att framställa och exportera ansvarsfullt producerade metaller kan svenska gruvbolag ta ett större globalt ansvar för klimatomställningen och bidra till en bättre framtid.