Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning för Copperstone Resources AB (publ)
Org.nr 556704-4168

§ 1. Firma

Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva mineralprospektering och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.

§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

Antalet utgivna aktier får lägst vara 50 000 000 och högst 200 000 000 st.

§ 5. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter, och några styrelsesuppleanter skall ej utses.

§ 6. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11. Fullmaktsinsamling, poströstning och möjlighet att följa stämma

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägares närvaro digitalt eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut, ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Bolagsstämman kan hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun.

________________________

Antagen på extra bolagsstämma den 30 november 2023