Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2024 i Kiruna.

Aktieägare som önskar anmäla ett ärende för behandling av årsstämman 2024 är välkomna att lämna in sådana ärenden senast den 19 mars 2024. Anmälda ärenden kan tas upp i kallelsen till årsstämman och på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och har inkommit i tid. Begäran ska vara skriftlig och ställas till Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) och skickas per post till Österleden 24, 981 38 Kiruna eller via e-post till info@copperstone.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Copperstones valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma till valberedningen för Copperstone Resources AB (publ), per post till Österleden 24, 981 38 Kiruna eller per e-post till valberedning@copperstone.se senast den 7 februari 2024.