Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Copperstones årsstämma 2024 äger rum tisdagen den 7 maj 2024, kl 16.00 i Aurora Kultur & Kongress, Stadshustorget 10, 981 30 Kiruna.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 26 april 2024, dels anmäla sitt deltagande via post till bolaget senast 3 maj 2024 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande måste ske skriftligen till Copperstone Resources AB (publ), Österleden 24 A, 981 38 Kiruna eller via e-post till bolagsstamma@copperstone.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två). Den information som lämnas kommer endast att användas vid Copperstones årsstämma. Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 26 april 2024.

Utställning i samband med årsstämman

För intresserade, såväl aktieägare som allmänheten, bjuder Copperstone traditionsenligt in till en utställning där personal från Copperstone beskriver Bolagets projekt och verksamhet. Denna utställning äger rum den 7 maj 2024 kl. 14.00-16.00 i Aurora Kultur & Kongress, sal Dálvi. Notera att denna utställning inte är en del av årsstämman och att rätt till deltagande i årsstämman enbart tillkommer aktieägare, biträden och ombud som är erforderligt anmälda i enlighet med instruktionerna i kallelsen till årsstämman.