Styrelse

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av minst två styrelseledamöter som är oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen, varav en styrelseledamot även ska vara oberoende i relation till bolagets större ägare.

Ersättningsutskottet har till uppgift att övervaka processerna runt den finansiella rapporteringen, riskhantering och intern kontroll. Utskottet biträder även valberedningen med förslag till val av revisor.

Jane Lundgren Ericsson är ledamot och ordförande i revisionsutskottet och Per Colleen är ledamot.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av styrelsens ordförande samt en eller flera styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet tar fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om, och utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar.

Lars Seiz är ledamot och ordförande i ersättningsutskottet och Markus Petäjäniemi är ledamot.